Tagarchief: RCW Credit Management en Finance

RCW Credit and Finance bestaat al weer een jaar – Juli 2013/Juli 2014

Op 1 juli 2013 is RCW Credit and Finance ontstaan vanuit de persoonlijke behoefte om profit en non-profit instellingen een dienstverlening aan te kunnen bieden op het gebied van credit management en debiteurenbeheer.

Het eerste jaar (vanaf 1 juli 2013 tot 1 juli 2014) is bijzonder goed verlopen. In Augustus 2013 zijn wij gestart met de eerste opdracht bij RCI Financial Services B.V., de financiële tak van Renault Nederland, als financieel analist/adviseur op de krediet-acceptatie afdeling van dit bekende automerk. De klant heeft de kennis en kunde van RCW Credit and Finance voor 3 maanden ingehuurd om de afdeling tijdelijk te kunnen voorzien van extra mankracht. Voor beide partijen is deze samenwerking goed bevallen.

De werving voor de 2e opdracht werd door ons gerealiseerd in januari 2014. Via een bemiddelingsbureau heeft Essent Grootzakelijk (B2B), ten Den Bosch, ons laten weten extra hulp en advies nodig te hebben op hun credit management afdeling. Na invoering van het SEPA proces en het wegwerken van een opgelopen achterstand na een vertraagde facturatie verwerking is RCW Credit and Finance prima in staat gebleken deze behoefte van de klant te vervullen. Momenteel is RCW Credit and Finance nog volop bezig met deze opdracht welke zal worden afgesloten op 1 Augustus 2014.

Al met al mogen wij als kleine dienstverlener niet klagen over de afgelopen periode. Zeker gezien het ecomonische klimaat waarin wij ons nu in verkeren. Ook voor de 2e jaar is RCW Credit and Finance uw partner wanneer het gaat om tijdelijke ondersteuning en advisering binnen de credit management omgeving van uw bedrijf. Voor meer informatie verzoeken wij u onze website http://www.rcw-creditandfinance.nl te bezoeken.

Debiteurenbeheer, leverancierskrediet en het belang van de krediet analyse

Debiteurenbeheer, leverancierskrediet en het belang van de krediet analyse

Inleiding

Met de krediet analyse heeft de financierder de mogelijkheid de kredietwaardigheid van een persoon of organisatie te bepalen. Met andere woorden, door een creditcheck toe te passen kan men nagaan of een persoon of organisatie voldoende financiële middelen in huis heeft om de aangegane lening al dan niet met interest en met succes binnen de termijn terug te betalen. Ook de krediet analyse is essentieel en een onderdeel van een effectief en pro-actief debiteurenbeheer zodra de verstrekking van een leverancierskrediet om de hoek komt kijken.

CM Framework

Nu zullen wij vooral ingaan op de leverancierskredietverlening en ons niet beperken tot de leningen die worden verstrekt door banken en financieringsmaatschappijen. Steeds meer bedrijven zullen, nu banken minder gemakkelijk bedrijfskrediet verstrekken, maar ook omdat de aard van hun klantenkring dat vergt, meer inzicht in de financiële situatie van hun debiteur willen hebben. Dit inzicht zal mede bepalen alvorens zij overgaan tot het verstrekken van een leverancierskrediet aan hun debiteuren. Zeker organisaties in de distributie met hun gefaseerde leveringen, hebben belang bij een helder overzicht van het financiële verkeer bij hun klanten. Dit alleen al omdat meerdere openstaande facturen met al dan niet verschillende betalingstermijnen in totaal aardig kunnen oplopen. Denkt u eens in wat er op een debiteurenafdeling bij een groep klanten uit kan staan. Het is daarom van belang dat de credit manager een goed overzicht blijft houden over alle openstaande saldo’s met de bijbehorende risico’s en waar de (toekomstige) gevaren kunnen liggen. Ook het gebruik van creditratings en creditchecks uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus spelen daarbij een belangrijke rol.

 Onderzoeksmethode?

De krediet analyse is een methode waarbij men probeert na te gaan waarom een bedrijf of organisatie een krediet nodig heeft en waarbij men met diverse middelen uitrekent of het bedrijf in staat is dit limiet binnen de afgesproken termijn terug te betalen. Het gaat hier om het bepalen van de kredietwaardigheid. Dit kan automatisch door middel van ratings en kreditwaardigheidsrapporten opgesteld door gespecialiseerde bedrijven. Het is ook raadzaam om mede door de snel veranderende economische situaties, een persoon, de krediet analist, op neer te zetten omdat ratings heel snel kunnen verouderen of omdat ze niet specifiek genoeg zijn.

Het bepalen van de kredietwaardigheid door de kredit analist gaat via een verscheidenheid van analyse technieken waarin men probeert te herkennen welke financiële patronen en trends in ontwikkeling zijn om zo de kans op terugbetaling van het uitgeleende vast te kunnen stellen. Met andere woorden het ontleden van de financiële positie van een debiteur en zo na te gaan of een organisatie in staat is haar financiële verplichtingen na te komen.

Eén van de belangrijkste bronnen die daarbij kan helpen is het jaarrapport en/of de jaarrekening. De Kamer van Koophandel biedt de mogelijkheid om aldaar een kopie van het jaarrapport op te vragen. Bedrijven met rechtspersoonlijkheid hebben de verplichting de cijfers te deponeren, alsmede enkele specifieke Stichtingen en Verenigingen. Bij bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid is de analist afhankelijk van de medewerking en bereidwilligheid tot overleggen van de jaarrekening door de kredietnemer. Bovendien geven geautomatiseerde rapporten niet altijd een correct beeld van de werkelijkheid.

Wil men een goede krediet analyse kunnen uitvoeren, dan zal men in staat moeten zijn zo’n jaarrekening te kunnen lezen, begrijpen, interpreteren en analyseren. En daarbij volstaat niet alleen het lezen van de cijfers, maar vooral ook die van de toelichting. De balans met de toelichting geeft een getrouw, duidelijk en stelselmatig beeld van de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het eind van het boekjaar weer (artikel 2:362 lid 2 Burgerlijk Wetboek).

Daarbij kijkt met ook naar de verlies- en winstrekening (indien men daarover kan beschikken). De winst- en verliesrekening (P&L) met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar weer en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten (artikel 2:362 lid 3 Burgerlijk Wetboek).

Tevens wordt er gekeken naar de cash flow van een bedrijf. Cash flow is een term in de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen wordt bedoeld. Deze geldstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode of voor een bepaald project. Als de uitgaven de ontvangsten overtreffen, wordt er van een negatieve geldstroom gesproken. Zijn de ontvangsten groter dan de uitgaven, dan is er een positieve geldstroom. De belangrijkste elementen op de balans hierbij zijn de debiteuren- en crediteurenposten. Heeft een bedrijf haar debiteurenbeheer niet op orde, dan kan de cash flow in gevaar komen omdat haar leveranciers ook betaald zullen moeten worden. In een enkel geval kan de cash flow eveneens in gevaar komen wanneer in mei de vakantiegelden aan de werknemers worden uitbetaald en het management van het bedrijf daar vooraf onvoldoende rekening mee heeft gehouden.

Krediet analyse houdt ook in een grondige bestudering van aanvullende informatiebronnen zoals dat van opgestelde rapporten door kredietbureaus, betaalhistorie en –ervaring en het management. Het is niet alleen vergaren van financiële informatie, maar ook van niet-financiële gegevensbronnen. De analist zal proberen het leengedrag van de lener te analiseren en te voorspellen en ook hoe de lener vervolgens daar zelf tegenaan kijkt. Dit laatste kan worden gedaan door een gesprek en/of bedrijfsbezoek. Een belangrijk element bij de kredietverstrekking is dus het zelfbeeld van de kredietnemer. Het inzicht in de eigen situatie van de kredietnemer verschilt nogal wel eens. Dit alles kan een impact hebben op de mogelijkheid dat de kredietnemer zijn schulden niet meer kan betalen omdat het totale overzicht van eigen doen en laten van de bedrijfsvoering niet helder bij hem in het vizier ligt.

Dus ongeacht de kredietnemer een lening van de bank aanvraagt, danwel aan zijn leverancier om een leverancierskrediet verzoekt, zal de kredietgever altijd de kredietwaardigheid van de kredietnemer moeten onderzoeken. Een compleet kredietverslag of –rapport zal, al dan niet met toevoeging van een businessplan, de kredietverlener een goed inzicht kunnen geven in het bedrijf en de financiële situatie van de kredietnemer. Wij zullen nu in het kort de basiselementen van de krediet analyse geven zodat u een inzicht heeft in wat de kredietverstrekker precies wil weten van de kredietnemer. Het geldt hierbij voornamelijk voor een leverancier die zijn afnemers een extra service wil bieden.

Wat komt er zoal kijken bij de krediet verlening en de bijbehorende analyse? Wij beginnen met de belangrijkste, het terugbetalingsvermogen.

De kredietverstrekker (bank of leverancier) zal als eerste willen weten of de kredietnemer (lener, debiteur) in staat is het verleende krediet met succes te betalen. Ook zal hij willen weten hoe de kredietnemer dat gaat doen en met welke middelen. Hij zal daarbij in overweging nemen de in- en uitstroom van gelden, de hoeveelheid termijnen of binnen welke afgesproken periode en de waarschijnlijkheid van een succesvolle terugbetaling. De kredietverstrekker zal hierbij kijken naar de betaalhistorie en hij zal credit bureaus gaan raadplegen zoals een Dun & Bradstreet, Graydon of Experian. Tevens zal de kredietverstrekker nagaan of er nog andere mogelijke bronnen van terugbetaling zijn.

Ten tweede zal de kredietverstrekker kijken naar het totale kapitaal van een organisatie. De analist kan dit nagaan met behulp van de jaarrekening, maar ook andere gegevens zoals het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit kapitaal is het totale bedrag dat een management in een bedrijf heeft geïnvesteerd en dit geeft een indicatie hoeveel risico een kredietverstrekker kan lopen, mocht de kredietnemer in moeilijkheden geraken. Kredietverstrekkers, investeerders en kredietverzekeraars verwachten van de kredietnemer moraliteit en dat hij bijdraagt aan een goed risicobeleid. Er moeten voldoende financiële middelen aanwezig zijn zodat er eventueel een organisatie (moederbedrijf) of iemand (een bestuurder) persoonlijk garant kan staan. Het is dus vitaal dat de kredietnemer er alles aan doet om het bedrijf financieel zo gezond mogelijk te houden en dat hij er alles aan doet om wanbeleid te voorkomen. Zij gaan er eigenlijk al vanuit dat die motivatie intrinsiek aanwezig is voordat de kredietnemer contact met ze opneemt.

Ter derde zijn er garanties. Dit zijn aanvullende eisen van zekerheid die de kredietnemer aan de kredietverstrekker kan verschaffen. Het vertrouwen van een kredietnemer is van groot belang voor de continuïteit van een organisatie. Ook bij andere risicos kan er verzocht worden om een garantie. Meestal gebeurt het verzoek om een garantie bij leverancierskrediet in de vorm van een bankgarantie. Met een bankgarantie heeft diegene die leverancierskrediet verstrekt de zekerheid van een bank dat de debiteur aan zijn financiële verplichtingen zal voldoen. Soms verlangt een kredietverstrekker een garantie wanneer er bijvoorbeeld sprake is van verlieslatende cijfers, maar dat er toch positieve continuïteit in de bedrijfsgang zit. Een bankgarantie is niet gratis want het is een contract die bank opstelt en waar zij onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien hij daarop aanspraak maakt.

De leencondities of voorwaarden beschrijven het doel van de lening. Bij leverancierskrediet zal hiervan veelal geen gebruik gemaakt worden omdat dit meestal verwijst naar de al bestaande betalingscondities. Het leverancierskrediet is vaak een opsomming van meerdere openstaande facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verlopen.

Samenvattend

Kredietanalyse is bij de verstrekking van leverancierskrediet door een leverancier aan een afnemer een belangrijk aspect van het debiteurenbeheer. Nu de bancaire wereld steeds kritischer zal kijken bij het verzoek tot verstrekking van een bedrijfskrediet, zal een beroep op het doen van een leverancierskrediet andere vormen aannemen. Dit kan extra risico’s voor een leverancier met zich meebrengen wanneer te gemakkelijk met betalingstermijnen en uitstel van betaling wordt omgegaan. Strikte handhaving van de betalingstermijnen is noodzakelijk. Met name bij de bedrijven waar het “order-to-cash” proces nog verre van aanwezig is, dient men een goed overzicht van het debiteurenbeheer te houden. Wij denken dat het altijd goed is om bij iedere middelgrote en grote debiteurenafdeling, een analist in het midden te hebben, die zich bezig houdt met het doen van creditchecks en analyses.

Door René van der Wouden (oorspronkelijk geschreven in November 2007, enkele toevoegingen en correcties in Augustus 2013)

Available 2

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat betekent Order to Cash voor uw Credit Management? Order to Cash (O2c of OTC) is een methode waarin het verkoopproces en de prestaties worden geanalyseerd en vastgelegd zodat business units binnen een organisatie elkaar kunnen volgen in iedere stap van het verkoopproces. Het verwijst naar een set van business processen voor het ontvangen en verwerken van salesorders in met name de business to business omgeving om zo haar doelstellingen middels een strategie in praktijk te brengen. Deze methode is ook heel goed mogelijk bij de B2C market.

Order to cash bestaat dus uit verschillende stadia die weer deel uitmaken van het proces van ontvangen, verwerken en het factureren van de order. Het is de vraag hoe snel en efficient de klantenorder zijn weg vindt door een organisatie. Het uiteindelijke doel is het doen van grote kostenbesparingen en procesverbeteringen te kunnen realiseren zonder uw bedrijfsvoering te verstoren.

Het is ook het proces van volgen binnen de sales van de kans van een bestelling door de klant tot en met het uiteindelijk afrekenen van de factuur door de koper. Het is als een levensader binnen een bedrijf. De term wordt veel gebruikt bij het ontwerpen, indelen en verbeteren van bedrijfsprocessen bij de implementatie van ERP (Enterprise Resource Planning) systemen zoals SAP en saOracle. eCom-berichten worden gebruikt en op elkaar afgestemd, zodat die “centrale berichtenstroom” binnen het verkoopproces worden geoptimaliseerd. Het gaat met name over de bestelbon, de verzendnota en de factuur.

Het proces begint bij de vastlegging van klantcontact en dit gebeurt veelal bij een klantinschrijving of het aangaan van een verkoopcontract. Belangrijk is na te gaan wat er komt kijken bij registratie van nieuwe klanten. Potentiële klanten worden geïndentificeerd en benaderd om een overeenstemming tot inschrijving te kunnen bereiken. Belangrijk daarbij is een efficiënte handhaving van de master data list.

Zodra de potentiële klant daadwerkelijk een klantrelatie is geworden, kan het verkoopproces beginnen. Dit kan een eenmalige opdracht zijn of een contractuele overeenkomst voor een langere periode waarbij er meerdere orders over een periode worden gedaan. Bij het invullen van het orderboek, krijgt men inzicht in de behoefte van de klant die weer kan leiden tot perfecte order afstemming en levering.

Als wij dit process in een ERP system bekijken, dan kunnen de volgende deelprocessen worden waargenomen:

 • Customer presence
 • Order entry (invoer van de order, orderbevestiging)
 • Order afstemming en verwerking (physical & digital order fulfillment)
 • Distributie van de order
 • Facturatie van de order en het versturen van de factuur
 • Klant- en betalingskortingen
 • Klantbetalingen
 • Verwerken van de betaling in de G/L

Het gevolg van het verkorten van de doorlooptijd van een order en de stroomlijning van het verkoopproces, is de positieve bëinvloeding van KPI’s (kritieke prestatie indicatoren), waarbij onder andere kan worden gedacht aan voorraadniveau’s (zowel grondstoffen en halffabrikaten), betrouwbaarheid en flexibiliteit bij levering, de Days of Sales Outstanding, en niet geheel onbelangrijk elementen als de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers en de stabiliteit in het proces.

De order-to-cash methode raakt dus de volgende key performance gebieden, waaronder order management, orderverwerking, facturatie, credit management (debiteurenbeheer) en het innen van de facturen. Zelfs de kleinste fout kan het proces inefficiënt maken en uw cash flow behoorlijk benadelen. Het invoeren en automatiseren van deze methode kan bedrijven een behoorlijke voorsprong geven op de concurrentie door het volgende te kunnen realiseren:

 • Het verlagen van de receivables and DSO ratios, het optimaliseren van de  cash flow hetgeen resulteert in effectief management van het werkkapitaal;
 • Het verbeteren van de debt-to-equity ratio;
 • Het reduceren van de behoefte om externe financieringsbronnen aan te trekken wat als gevolg heeft dat credit ratings worden verbeterd;
 • Bevordering van klanttevredenheid door beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes van de klant hetgeen resulteert in een hogere afzet;
 • Het uiteindelijk beter kunnen concentreren op de core-business.

Door optimalisatie van het process van ontvangen, invoeren en verwerken van klantenorders,zullen bedrijven uiteindelijk beter in staat zijn efficiënter en hogere aantallen orders te verwerken zonder de controle daarvan uit het oog te verliezen. Dit is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf en tevens van uw credit management.

order-to-cash-explained-by-RCW.creditmanagement.and.finance3

Door Rene van der Wouden 2013

LinkedIN ad 31-10

Nieuwe uitdaging gezocht

Onze debiteurenbeheer tips

debiteurenbeheer

Het kan iedere ondernemer overkomen: over de meeste klanten bent u qua betaalgedrag tevreden, maar sommige klanten betalen niet op tijd. U wilt uw DSO op orde en het liefst zo min mogelijk “te-laat-betalers” of wanbetalers in uw klantenkring. Facturen die te laat worden betaald kunnen namelijk financiële gevolgen voor uw bedrijf met zich meebrengen. Uw cashflow (in- en uitstroom van uw liquide middelen) dreigt dan te verminderen waardoor u zelf krap bij kas kan geraken. Onze tips kunnen u helpen om uw facturen op tijd betaald te krijgen.

Tip 1: houd uw administratie van de sales bij

Het bijhouden van uw salesadministratie is essentieel. Zorg dat u weet welke klanten wel en welke nog niet betaald hebben. Houd een overzicht bij van alle sales, te versturen facturen en de facturen die al verzonden zijn. Maak ook notitie of een overzicht van alle bijzondere afspraken die u met uw klanten heeft gemaakt.

Tip 2: check uw potentiële klanten vooraf

Weet met wie u zakendoet! Check uw mogelijk nieuwe klanten vooraf. Dit gaat gemakkelijk via internet en kost u verder niets. Doe een Google research, kijk op Google Maps en Streetview bij bedrijven hoe en waar ze zijn gevestigd. Neem een Graydon of Dun-en-Bradstreet account ten einde betalingsgegevens van bedrijven te verkrijgen. En niet geheel onbelangrijk controleer op http://www.kvk.nl of een potentiële klant bijvoorbeeld wel tekenbevoegd is of dat het bedrijf misschien failliet is.

Tip 3: maak uw betalingstermijn duidelijk vooraf kenbaar

Leg afspraken over de betalingstermijn vooraf vast in een offerte, opdracht- of orderbevestiging en/of in uw algemene voorwaarden. Volgens het Privaatrecht moet uw klant direct betalen bij levering, tenzij u (middels de Algemene Voorwaarden) een betalingstermijn heeft afgesproken. U kunt termijnen van 7 of 14 dagen, maar maximaal 30 dagen hanteren en zorg dat dit duidelijk is bij uw klant. Vervolgens dient u uw klant vriendelijk duidelijk te maken zich hieraan te houden.

Raadzaam is om nieuwe klanten te bewegen eerst vooraf te betalen en daarna pas te leveren. Geef nooit een leverancierskrediet aan een partij die u (nog niet) goed kent.

Tip 4: factureer direct

Stuur uw factuur direct nadat u de opdracht of levering heeft afgerond en maak afspraken voor tussentijdse facturering wanneer de inhoud van de overeenkomst dat verlangt. Wij raden af de facturering nooit uit te stellen omdat u dan langer op uw geld zult moet wachten. Zorg ervoor dat in de factuur de oorspronkelijk gemaakte afspraken (al dan niet middels een contract) en zaken die tussentijds zijn gewijzigd staan vastgelegd.

Tip 5: bel uw klant altijd eerst op

104707061-RTX3FYCV.1910x1000

Bel als de betalingstermijn is verstreken. Wacht daarmee niet te lang. Wij adviseren maximaal 2 werkdagen. Vraag altijd eerst aan klant of de levering van product of dienst naar tevredenheid is ontvangen. Doe dit telefonisch want via de telefoon krijgt u vaak meer voor elkaar dan met een brief plus dat het bericht minder formeel overkomt. Stel dat u een fout heeft gemaakt, dan heeft de klant recht op correctie en dan kunt u tevens sneller handelen om de klant tevreden te stellen zodat hij kan gaan betalen.

Heeft de klant de goederen en diensten wel naar tevredenheid of zonder beklag ontvangen en blijft de betaling alsnog uit? Dan kunt u nog een keer bellen en daarna direct een aanmaning sturen waarin u refereert naar het telefoongesprek: dit laatste is een sommatiebrief, waarin u een datum aangeeft wanneer de betaling uiterlijk ontvangen had moeten zijn.

Verstuur de aanmaning zowel aangetekend met ontvangstbevestiging als per gewone post. Zo heeft u als leverancier er alles aan gedaan en bent u juridisch gedekt mocht uw klant ontkennen de brief gekregen te hebben. Blijft de betaling dan nog steeds uit, dan kunt u een juridische tussenpartij inschakelen zoals een advocaat, incassobureau of een deurwaarder die eerst nog een minnelijke brief stuurt. Let wel, het is altijd raadzaam alvorens u juridische stappen gaat ondernemen, een dossier over de niet betalende klant aan te leggen waarin u alle genomen stappen noteert en kopieën van de brieven bewaart. Zorg er tevens voor dat alle klantgegevens en de juiste factuur erin opgenomen zijn. Bij de rechter heeft u maar 1 kans om de zaak succesvol aan te brengen. Zodra de klant- en factuurgegevens onjuist of onvoldoende zijn, dan is de kans op verlies groot en slordigheid komt altijd voor eigen risico en rekening.

____________________________________________________________________________________________

Available 2

Over Van der Wouden Creditmanagement Consultancy – René van der Wouden

CM Framework

 

Credit Management Support

Bij credit management support kunt u denken aan het tijdelijk vervangen van werknemers die uitvallen door einde arbeidsrelatie of tijdens vakantie, ziekte, arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof. Ook kunt u denken aan tijdelijke versterking op uw credit management afdeling.

LOGO VD WOUDEN consultancy

Wij kunnen u de volgende diensten leveren tegen uurtarief ex reiskosten ex BTW:

 • Credit Control
 • Debiteurenbeheer
 • Credit Risk Analyse
 • Krediet acceptatie
 • Medewerker (huur)incasso
 • Medewerker Juridisch en/of Gerechtelijk incasso

Werkervaring en branches

 • 19 jaar order-to-cash, billing, credit control en analyse ervaring waaronder ook juridisch en gerechtelijk incasso en business analyse
 • Branches: automotive, energy, global resources, verzekeringen, IT, distributie en zakelijke dienstverlening
 • Vaardigheden: SAP, OnGuard, Exact, Navision, AX/D365, Peoplesoft, Windows Office (word, excel), AS400, vloeiend engels en basis in Duits.

Over Van der Wouden Credit Management Consultancy

Na meer dan 12 jaar een mooie carriere te hebben gevolgd bij verschillende grote bedrijven wilde Rene van der Wouden in 2013 een nieuwe stap maken en al zijn kennis en kunde in een nieuwe onderneming stoppen. Het doel van deze onderneming is een credit management specialisme aan te bieden die staat voor resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, kwaliteit, vakkennis, daadkracht en een heldere communicatie tussen partijen.

debiteurenbeheer

Het specialisme is gericht op het vakgebied van debiteurenbeheer en alle facetten die daarbij komen kijken om de factuur ook daadwerkelijk betaald te krijgen, dus van Order to Cash tot Juridisch Incasso, maar ook om vooraf te analyseren waar de commerciele kansen en bedreigingen precies liggen. Daarbij kan er ook gekeken worden naar vraagstukken op het gebied van credit analysis en risk.

Van der Wouden Credit Management Consultancy is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verlenen van interim diensten aan het MKB en multinationals. Heeft u ondersteuning nodig bij tijdelijk invullen en uitvoeren van credit management diensten of heeft u behoefte aan tijdelijke functies tijdens een reorganisatie, dan kan ik u van dienst zijn. Ik kom bij u op locatie werken en ik werk door het gehele land en in Vlaanderen.

Aanpak

call us immediately

Van der Wouden Credit Management Consultancy heeft na afstemming en ontvangst van de opdracht een aantal basisprincipes die standaard deel uitmaken van de samenwerking:

 • communicatie is de basis – een grondige inventarisatie van de vraag, situatie en opdracht;
 • In kaart brengen van een einddoel;
 • persoonlijke aanpak, inzetten van vakkennis, het tonen van doorzettingsvermogen, toewijding en daadkracht;
 • samen met de opdrachtgever een “plan-van-aanpak” opzetten met een doelstelling en eventueel een deadline;
 • een pro-actieve werkwijze en het aanbieden van hernieuwde inzichten in processen en werkwijzes;

Available 2

Introductie: Van der Wouden Credit Management Consultancy

Van der Wouden Credit Management Consultancy is ontstaan op 1 juli 2013 en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 58279989

LOGO VD WOUDEN consultancy

Over Van der Wouden Credit Management Consultancy

Na meer dan 12 jaar een mooie carriere te hebben gevolgd bij verschillende grote bedrijven wilde Rene van der Wouden een nieuwe stap maken en al zijn kennis en kunde in een nieuwe onderneming stoppen. Het doel van deze onderneming is een specialisme aan te bieden die staat voor resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, kwaliteit, vakkennis, daadkracht en een heldere communicatie tussen partijen. Want dit is tenslotte wat u in uw debiteurenbeheer wilt.

Dit specialisme is dus met name gericht op het vakgebied van debiteurenbeheer en alle facetten die daarbij komen kijken om de factuur ook daadwerkelijk betaald te krijgen, maar ook om vooraf te analyseren waar de kansen en bedreigingen precies liggen. Daarbij kan er ook gekeken worden naar vraagstukken op het gebied van credit en risk.

Onze specialiteiten staan links voor u opgesomd. Ook adviseren wij u de linkedin link aan te klikken voor een precies overzicht van onze ervaring bij de bedrijven en de aanbevelingen. Het Curriculum Vitae geeft een beeld van de projecten en werkervaring.

Aanpak

Van der Wouden Credit Management Consultancy heeft na afstemming en ontvangst van de opdracht een aantal basisprincipes die standaard deel uitmaken van de samenwerking:

* communicatie is de basis – een grondige inventarisatie van de situatie en opdracht;

* persoonlijke aanpak, inzetten van vakkennis, het tonen van doorzettingsvermogen, toewijding en daadkracht;

* samen met de opdrachtgever een “plan-van-aanpak” opzetten met een doelstelling en eventueel een deadline;

* een pro-actieve werkwijze en het aanbieden van hernieuwde inzichten in processen en werkwijzes;

* klanten als klanten blijven beschouwen;

* het project van A tot Z afhandelen