Tagarchief: BHP Billiton The Hague Credit Analyst Rene van der Wouden

Eerste opdracht bij RCI Financial Services – RCW Credit & Finance René van der Wouden – interim professional

Per 30 november 2013 eindigde mijn eerste opdracht bij RCI Financial Services B.V., de financiële dienstverlener van Renault Nederland, op de kredietacceptatie afdeling.  Erop terugkijkend was dit een geweldige ervaring in een juiste omgeving met de juiste mensen.

Debiteurenbeheer, leverancierskrediet en het belang van de krediet analyse

Debiteurenbeheer, leverancierskrediet en het belang van de krediet analyse

Inleiding

Met de krediet analyse heeft de financierder de mogelijkheid de kredietwaardigheid van een persoon of organisatie te bepalen. Met andere woorden, door een creditcheck toe te passen kan men nagaan of een persoon of organisatie voldoende financiële middelen in huis heeft om de aangegane lening al dan niet met interest en met succes binnen de termijn terug te betalen. Ook de krediet analyse is essentieel en een onderdeel van een effectief en pro-actief debiteurenbeheer zodra de verstrekking van een leverancierskrediet om de hoek komt kijken.

CM Framework

Nu zullen wij vooral ingaan op de leverancierskredietverlening en ons niet beperken tot de leningen die worden verstrekt door banken en financieringsmaatschappijen. Steeds meer bedrijven zullen, nu banken minder gemakkelijk bedrijfskrediet verstrekken, maar ook omdat de aard van hun klantenkring dat vergt, meer inzicht in de financiële situatie van hun debiteur willen hebben. Dit inzicht zal mede bepalen alvorens zij overgaan tot het verstrekken van een leverancierskrediet aan hun debiteuren. Zeker organisaties in de distributie met hun gefaseerde leveringen, hebben belang bij een helder overzicht van het financiële verkeer bij hun klanten. Dit alleen al omdat meerdere openstaande facturen met al dan niet verschillende betalingstermijnen in totaal aardig kunnen oplopen. Denkt u eens in wat er op een debiteurenafdeling bij een groep klanten uit kan staan. Het is daarom van belang dat de credit manager een goed overzicht blijft houden over alle openstaande saldo’s met de bijbehorende risico’s en waar de (toekomstige) gevaren kunnen liggen. Ook het gebruik van creditratings en creditchecks uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus spelen daarbij een belangrijke rol.

 Onderzoeksmethode?

De krediet analyse is een methode waarbij men probeert na te gaan waarom een bedrijf of organisatie een krediet nodig heeft en waarbij men met diverse middelen uitrekent of het bedrijf in staat is dit limiet binnen de afgesproken termijn terug te betalen. Het gaat hier om het bepalen van de kredietwaardigheid. Dit kan automatisch door middel van ratings en kreditwaardigheidsrapporten opgesteld door gespecialiseerde bedrijven. Het is ook raadzaam om mede door de snel veranderende economische situaties, een persoon, de krediet analist, op neer te zetten omdat ratings heel snel kunnen verouderen of omdat ze niet specifiek genoeg zijn.

Het bepalen van de kredietwaardigheid door de kredit analist gaat via een verscheidenheid van analyse technieken waarin men probeert te herkennen welke financiële patronen en trends in ontwikkeling zijn om zo de kans op terugbetaling van het uitgeleende vast te kunnen stellen. Met andere woorden het ontleden van de financiële positie van een debiteur en zo na te gaan of een organisatie in staat is haar financiële verplichtingen na te komen.

Eén van de belangrijkste bronnen die daarbij kan helpen is het jaarrapport en/of de jaarrekening. De Kamer van Koophandel biedt de mogelijkheid om aldaar een kopie van het jaarrapport op te vragen. Bedrijven met rechtspersoonlijkheid hebben de verplichting de cijfers te deponeren, alsmede enkele specifieke Stichtingen en Verenigingen. Bij bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid is de analist afhankelijk van de medewerking en bereidwilligheid tot overleggen van de jaarrekening door de kredietnemer. Bovendien geven geautomatiseerde rapporten niet altijd een correct beeld van de werkelijkheid.

Wil men een goede krediet analyse kunnen uitvoeren, dan zal men in staat moeten zijn zo’n jaarrekening te kunnen lezen, begrijpen, interpreteren en analyseren. En daarbij volstaat niet alleen het lezen van de cijfers, maar vooral ook die van de toelichting. De balans met de toelichting geeft een getrouw, duidelijk en stelselmatig beeld van de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het eind van het boekjaar weer (artikel 2:362 lid 2 Burgerlijk Wetboek).

Daarbij kijkt met ook naar de verlies- en winstrekening (indien men daarover kan beschikken). De winst- en verliesrekening (P&L) met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar weer en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten (artikel 2:362 lid 3 Burgerlijk Wetboek).

Tevens wordt er gekeken naar de cash flow van een bedrijf. Cash flow is een term in de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen wordt bedoeld. Deze geldstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode of voor een bepaald project. Als de uitgaven de ontvangsten overtreffen, wordt er van een negatieve geldstroom gesproken. Zijn de ontvangsten groter dan de uitgaven, dan is er een positieve geldstroom. De belangrijkste elementen op de balans hierbij zijn de debiteuren- en crediteurenposten. Heeft een bedrijf haar debiteurenbeheer niet op orde, dan kan de cash flow in gevaar komen omdat haar leveranciers ook betaald zullen moeten worden. In een enkel geval kan de cash flow eveneens in gevaar komen wanneer in mei de vakantiegelden aan de werknemers worden uitbetaald en het management van het bedrijf daar vooraf onvoldoende rekening mee heeft gehouden.

Krediet analyse houdt ook in een grondige bestudering van aanvullende informatiebronnen zoals dat van opgestelde rapporten door kredietbureaus, betaalhistorie en –ervaring en het management. Het is niet alleen vergaren van financiële informatie, maar ook van niet-financiële gegevensbronnen. De analist zal proberen het leengedrag van de lener te analiseren en te voorspellen en ook hoe de lener vervolgens daar zelf tegenaan kijkt. Dit laatste kan worden gedaan door een gesprek en/of bedrijfsbezoek. Een belangrijk element bij de kredietverstrekking is dus het zelfbeeld van de kredietnemer. Het inzicht in de eigen situatie van de kredietnemer verschilt nogal wel eens. Dit alles kan een impact hebben op de mogelijkheid dat de kredietnemer zijn schulden niet meer kan betalen omdat het totale overzicht van eigen doen en laten van de bedrijfsvoering niet helder bij hem in het vizier ligt.

Dus ongeacht de kredietnemer een lening van de bank aanvraagt, danwel aan zijn leverancier om een leverancierskrediet verzoekt, zal de kredietgever altijd de kredietwaardigheid van de kredietnemer moeten onderzoeken. Een compleet kredietverslag of –rapport zal, al dan niet met toevoeging van een businessplan, de kredietverlener een goed inzicht kunnen geven in het bedrijf en de financiële situatie van de kredietnemer. Wij zullen nu in het kort de basiselementen van de krediet analyse geven zodat u een inzicht heeft in wat de kredietverstrekker precies wil weten van de kredietnemer. Het geldt hierbij voornamelijk voor een leverancier die zijn afnemers een extra service wil bieden.

Wat komt er zoal kijken bij de krediet verlening en de bijbehorende analyse? Wij beginnen met de belangrijkste, het terugbetalingsvermogen.

De kredietverstrekker (bank of leverancier) zal als eerste willen weten of de kredietnemer (lener, debiteur) in staat is het verleende krediet met succes te betalen. Ook zal hij willen weten hoe de kredietnemer dat gaat doen en met welke middelen. Hij zal daarbij in overweging nemen de in- en uitstroom van gelden, de hoeveelheid termijnen of binnen welke afgesproken periode en de waarschijnlijkheid van een succesvolle terugbetaling. De kredietverstrekker zal hierbij kijken naar de betaalhistorie en hij zal credit bureaus gaan raadplegen zoals een Dun & Bradstreet, Graydon of Experian. Tevens zal de kredietverstrekker nagaan of er nog andere mogelijke bronnen van terugbetaling zijn.

Ten tweede zal de kredietverstrekker kijken naar het totale kapitaal van een organisatie. De analist kan dit nagaan met behulp van de jaarrekening, maar ook andere gegevens zoals het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit kapitaal is het totale bedrag dat een management in een bedrijf heeft geïnvesteerd en dit geeft een indicatie hoeveel risico een kredietverstrekker kan lopen, mocht de kredietnemer in moeilijkheden geraken. Kredietverstrekkers, investeerders en kredietverzekeraars verwachten van de kredietnemer moraliteit en dat hij bijdraagt aan een goed risicobeleid. Er moeten voldoende financiële middelen aanwezig zijn zodat er eventueel een organisatie (moederbedrijf) of iemand (een bestuurder) persoonlijk garant kan staan. Het is dus vitaal dat de kredietnemer er alles aan doet om het bedrijf financieel zo gezond mogelijk te houden en dat hij er alles aan doet om wanbeleid te voorkomen. Zij gaan er eigenlijk al vanuit dat die motivatie intrinsiek aanwezig is voordat de kredietnemer contact met ze opneemt.

Ter derde zijn er garanties. Dit zijn aanvullende eisen van zekerheid die de kredietnemer aan de kredietverstrekker kan verschaffen. Het vertrouwen van een kredietnemer is van groot belang voor de continuïteit van een organisatie. Ook bij andere risicos kan er verzocht worden om een garantie. Meestal gebeurt het verzoek om een garantie bij leverancierskrediet in de vorm van een bankgarantie. Met een bankgarantie heeft diegene die leverancierskrediet verstrekt de zekerheid van een bank dat de debiteur aan zijn financiële verplichtingen zal voldoen. Soms verlangt een kredietverstrekker een garantie wanneer er bijvoorbeeld sprake is van verlieslatende cijfers, maar dat er toch positieve continuïteit in de bedrijfsgang zit. Een bankgarantie is niet gratis want het is een contract die bank opstelt en waar zij onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien hij daarop aanspraak maakt.

De leencondities of voorwaarden beschrijven het doel van de lening. Bij leverancierskrediet zal hiervan veelal geen gebruik gemaakt worden omdat dit meestal verwijst naar de al bestaande betalingscondities. Het leverancierskrediet is vaak een opsomming van meerdere openstaande facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verlopen.

Samenvattend

Kredietanalyse is bij de verstrekking van leverancierskrediet door een leverancier aan een afnemer een belangrijk aspect van het debiteurenbeheer. Nu de bancaire wereld steeds kritischer zal kijken bij het verzoek tot verstrekking van een bedrijfskrediet, zal een beroep op het doen van een leverancierskrediet andere vormen aannemen. Dit kan extra risico’s voor een leverancier met zich meebrengen wanneer te gemakkelijk met betalingstermijnen en uitstel van betaling wordt omgegaan. Strikte handhaving van de betalingstermijnen is noodzakelijk. Met name bij de bedrijven waar het “order-to-cash” proces nog verre van aanwezig is, dient men een goed overzicht van het debiteurenbeheer te houden. Wij denken dat het altijd goed is om bij iedere middelgrote en grote debiteurenafdeling, een analist in het midden te hebben, die zich bezig houdt met het doen van creditchecks en analyses.

Door René van der Wouden (oorspronkelijk geschreven in November 2007, enkele toevoegingen en correcties in Augustus 2013)

Available 2

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat betekent Order to Cash voor uw Credit Management? Order to Cash (O2c of OTC) is een methode waarin het verkoopproces en de prestaties worden geanalyseerd en vastgelegd zodat business units binnen een organisatie elkaar kunnen volgen in iedere stap van het verkoopproces. Het verwijst naar een set van business processen voor het ontvangen en verwerken van salesorders in met name de business to business omgeving om zo haar doelstellingen middels een strategie in praktijk te brengen. Deze methode is ook heel goed mogelijk bij de B2C market.

Order to cash bestaat dus uit verschillende stadia die weer deel uitmaken van het proces van ontvangen, verwerken en het factureren van de order. Het is de vraag hoe snel en efficient de klantenorder zijn weg vindt door een organisatie. Het uiteindelijke doel is het doen van grote kostenbesparingen en procesverbeteringen te kunnen realiseren zonder uw bedrijfsvoering te verstoren.

Het is ook het proces van volgen binnen de sales van de kans van een bestelling door de klant tot en met het uiteindelijk afrekenen van de factuur door de koper. Het is als een levensader binnen een bedrijf. De term wordt veel gebruikt bij het ontwerpen, indelen en verbeteren van bedrijfsprocessen bij de implementatie van ERP (Enterprise Resource Planning) systemen zoals SAP en saOracle. eCom-berichten worden gebruikt en op elkaar afgestemd, zodat die “centrale berichtenstroom” binnen het verkoopproces worden geoptimaliseerd. Het gaat met name over de bestelbon, de verzendnota en de factuur.

Het proces begint bij de vastlegging van klantcontact en dit gebeurt veelal bij een klantinschrijving of het aangaan van een verkoopcontract. Belangrijk is na te gaan wat er komt kijken bij registratie van nieuwe klanten. Potentiële klanten worden geïndentificeerd en benaderd om een overeenstemming tot inschrijving te kunnen bereiken. Belangrijk daarbij is een efficiënte handhaving van de master data list.

Zodra de potentiële klant daadwerkelijk een klantrelatie is geworden, kan het verkoopproces beginnen. Dit kan een eenmalige opdracht zijn of een contractuele overeenkomst voor een langere periode waarbij er meerdere orders over een periode worden gedaan. Bij het invullen van het orderboek, krijgt men inzicht in de behoefte van de klant die weer kan leiden tot perfecte order afstemming en levering.

Als wij dit process in een ERP system bekijken, dan kunnen de volgende deelprocessen worden waargenomen:

 • Customer presence
 • Order entry (invoer van de order, orderbevestiging)
 • Order afstemming en verwerking (physical & digital order fulfillment)
 • Distributie van de order
 • Facturatie van de order en het versturen van de factuur
 • Klant- en betalingskortingen
 • Klantbetalingen
 • Verwerken van de betaling in de G/L

Het gevolg van het verkorten van de doorlooptijd van een order en de stroomlijning van het verkoopproces, is de positieve bëinvloeding van KPI’s (kritieke prestatie indicatoren), waarbij onder andere kan worden gedacht aan voorraadniveau’s (zowel grondstoffen en halffabrikaten), betrouwbaarheid en flexibiliteit bij levering, de Days of Sales Outstanding, en niet geheel onbelangrijk elementen als de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers en de stabiliteit in het proces.

De order-to-cash methode raakt dus de volgende key performance gebieden, waaronder order management, orderverwerking, facturatie, credit management (debiteurenbeheer) en het innen van de facturen. Zelfs de kleinste fout kan het proces inefficiënt maken en uw cash flow behoorlijk benadelen. Het invoeren en automatiseren van deze methode kan bedrijven een behoorlijke voorsprong geven op de concurrentie door het volgende te kunnen realiseren:

 • Het verlagen van de receivables and DSO ratios, het optimaliseren van de  cash flow hetgeen resulteert in effectief management van het werkkapitaal;
 • Het verbeteren van de debt-to-equity ratio;
 • Het reduceren van de behoefte om externe financieringsbronnen aan te trekken wat als gevolg heeft dat credit ratings worden verbeterd;
 • Bevordering van klanttevredenheid door beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes van de klant hetgeen resulteert in een hogere afzet;
 • Het uiteindelijk beter kunnen concentreren op de core-business.

Door optimalisatie van het process van ontvangen, invoeren en verwerken van klantenorders,zullen bedrijven uiteindelijk beter in staat zijn efficiënter en hogere aantallen orders te verwerken zonder de controle daarvan uit het oog te verliezen. Dit is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf en tevens van uw credit management.

order-to-cash-explained-by-RCW.creditmanagement.and.finance3

Door Rene van der Wouden 2013

LinkedIN ad 31-10

Nieuwe uitdaging gezocht

Introductie: Van der Wouden Credit Management Consultancy

Van der Wouden Credit Management Consultancy is ontstaan op 1 juli 2013 en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 58279989

LOGO VD WOUDEN consultancy

Over Van der Wouden Credit Management Consultancy

Na meer dan 12 jaar een mooie carriere te hebben gevolgd bij verschillende grote bedrijven wilde Rene van der Wouden een nieuwe stap maken en al zijn kennis en kunde in een nieuwe onderneming stoppen. Het doel van deze onderneming is een specialisme aan te bieden die staat voor resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, kwaliteit, vakkennis, daadkracht en een heldere communicatie tussen partijen. Want dit is tenslotte wat u in uw debiteurenbeheer wilt.

Dit specialisme is dus met name gericht op het vakgebied van debiteurenbeheer en alle facetten die daarbij komen kijken om de factuur ook daadwerkelijk betaald te krijgen, maar ook om vooraf te analyseren waar de kansen en bedreigingen precies liggen. Daarbij kan er ook gekeken worden naar vraagstukken op het gebied van credit en risk.

Onze specialiteiten staan links voor u opgesomd. Ook adviseren wij u de linkedin link aan te klikken voor een precies overzicht van onze ervaring bij de bedrijven en de aanbevelingen. Het Curriculum Vitae geeft een beeld van de projecten en werkervaring.

Aanpak

Van der Wouden Credit Management Consultancy heeft na afstemming en ontvangst van de opdracht een aantal basisprincipes die standaard deel uitmaken van de samenwerking:

* communicatie is de basis – een grondige inventarisatie van de situatie en opdracht;

* persoonlijke aanpak, inzetten van vakkennis, het tonen van doorzettingsvermogen, toewijding en daadkracht;

* samen met de opdrachtgever een “plan-van-aanpak” opzetten met een doelstelling en eventueel een deadline;

* een pro-actieve werkwijze en het aanbieden van hernieuwde inzichten in processen en werkwijzes;

* klanten als klanten blijven beschouwen;

* het project van A tot Z afhandelen